TS.BS. Hoàng Đình Tuấn

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.
Tiến sĩ y học,
Phòng Kế hoạch tổng hợp

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức vụ

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chuyên khoa

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Học vị

Tiến sĩ y học

Additional information

Chức vụ

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Chuyên khoa

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Học vị

Tiến sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TS.BS. Hoàng Đình Tuấn”