ThS.BS. Nguyễn Ngọc Ánh

Phó trưởng đơn vị Nội.
Thạc sĩ y học,
Đơn vị Nội khoa

Thông tin chuyên gia

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội khoa

Học Vị

Thạc sĩ y học

Additional information

Chức Vụ

Phó trưởng đơn vị

Chuyên Khoa

Đơn vị Nội khoa

Học Vị

Thạc sĩ y học

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ThS.BS. Nguyễn Ngọc Ánh”