Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID – 19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh và người tiếp xúc gần

8del 1637978837752 1640752731433534535648 16419662264861320120436

Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện Nghị quyết 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành  Chương trình phòng chống dịch COVID-19,