Nhóm xét nghiệm chuyên môn cao ở Đơn vị Vi sinh

19092018 2 scaled

Đơn vị Vi sinh thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm xác định nhiễm căn nguyên vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn,virus, kí sinh trùng) theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.