LIỆU PHÁP THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO HFNC ĐÃ CỨU SỐNG KỊP THỜI NGƯỜI BỆNH 66 TUỔI

hs 01

Người bệnh nam 66 tuổi đã được cấp cứu kịp thời nhờ LIỆU PHÁP THỞ OXY LƯU LƯỢNG CAO HFNC, trong quá trình điều trị kết hợp với điều trị đặc hiệu, người bệnh đáp ứng tốt, xuất viện sau 13 ngày điều trị.