Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-SYT, ngày 24/01/2022 của Sở Y tế tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với những nội dung chính sau đây:

  1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức đối với công tác dân vận

Đẩy mạnh nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các đơn vị Bệnh viện và viên chức trong thực hiện công tác dân vận. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác Y tế – Dân số, bảo đảm người dân được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế tại Bệnh viện.

Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Trưởng các đơn vị Bệnh viện và toàn

thể viên chức Bệnh viện. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm những viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho người bệnh, người nhà người bệnh, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người bệnh.

  1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh, với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sau đại dịch COVID-19.

Quán triệt, triển khai, thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 455-QĐ/TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ”; Chương trình phối hợp số 03-CTr-BDVTW-BCSĐCP ngày 15/12/2021 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ về phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2021-2026. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị 04-CT ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”; Chương trình phối hợp số 08-CTr/UBND-BDVTU ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2025…

Phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của Bệnh viện, trong đó trọng tâm góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận tại Bệnh viện với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác dân vận tại Bệnh viện hiệu lực, hiệu quả.

  1. Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025; đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, đề cao hiệu quả phục vụ; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số y tế.

Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của người bệnh, người dân, viên chức; cụ thể hóa, thực hiện tốt các quy định về dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tiếp tục quan tâm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU ngày 7/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”. Phát huy hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp; tăng cường lấy ý kiến của người bệnh tham gia xây dựng đơn vị, tổ chức đối thoại theo kế hoạch, đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của người bệnh, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 31/KH-TU ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025. Tổ chức xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Kế hoạch số 39/KH-BYT ngày 15/01/2021 của Bộ Y tế về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2022.

  1. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo, những vấn đề phức tạp tại Bệnh viện

Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người bệnh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại Bệnh viện. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ cung cấp, trao đổi thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định. Kịp thời giải quyết đơn thư của người bệnh, người nhà người bệnh, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

  1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội

Phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Mai Thủy

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Có thể bạn quan tâm

Tải ứng dụng Hồ sơ sức khỏe

Kết nối với bác sĩ trực tuyến, xem hồ sơ sức khỏe trực tuyến

Đánh giá bài viết

5/5

Dịch vụ Bệnh viện